Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , ta có:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , ta có: 1 less or equal than 1 over 1 squared plus 1 over 2 squared plus 1 over 3 squared plus... plus 1 over n squared less than 5 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình -x 2 + 6x - 9 ≥ 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG