Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: với mỗi số nguyên tố p đều tồn tại vô số tự nhiên n sao cho 2 n − n ⋮ p

Chứng minh rằng: với mỗi số nguyên tố p đều tồn tại vô số tự nhiên n sao cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của tam thức f(x) =x 2 +ax+1, trong đó a là số nguyên lẻ. Chứng minh rằng: a. Sn +x 1 n +x 2 n ∈ Z , ∀ n ≥ 1 b. (S n .S n+1 )=1 , ∀ n ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG