Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguyên m, n

Chứng minh rằng open vertical bar m over n minus square root of 2 close vertical bar greater or equal than fraction numerator 1 over denominator n squared open parentheses square root of 3 plus square root of 2 close parentheses end fractionvới mọi số nguyên m, n

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG