Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: 1 half.3 over 4.5 over 6.... fraction numerator 2 n minus 1 over denominator 2 n end fraction less than fraction numerator 1 over denominator square root of 3 n plus 1 end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình . Điều kiện của để bất phương trình nghiệm với là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG