Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: 1 half plus fraction numerator 1 over denominator 3 square root of 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 4 square root of 3 end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses n plus 1 close parentheses square root of n end fraction less than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của m để bất phương trình: ( m − 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x + 3 ( m − 2 ) > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG