Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy (1) đúng với n = k + 1. Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với mọi số nguyên dương n.

Vậy (1) đúng với n = k + 1. Do đó theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với mọi số nguyên dương n.

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: 2 1 ​ C 2 n 1 ​ + 4 1 ​ C 2 n 3 ​ + 6 1 ​ C 2 n 5 ​ + ... + 2 n 1 ​ C 2 n 2 n − 1 ​ = 2 n + 1 2 2 n − 1 ​ (n là số nguyên dương, C n k ​ là tổ hợp chập k của n phần tử).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG