Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số nguuyên dương n 2 ta có:

Chứng minh rằng với mọi số nguuyên dương ngreater or equal than2 ta có: fraction numerator 1 over denominator 2 factorial end fraction plus fraction numerator 5 over denominator 3 factorial end fraction plus fraction numerator 11 over denominator 4 factorial end fraction plus... plus fraction numerator n squared plus n minus 1 over denominator open parentheses n plus 1 close parentheses factorial end fraction less than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: x 2 − 4 x + 3 2 x − 1 ​ ≤ 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG