Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi n ∈ N thì n 2 + n + 1 không là số chính phương.

Chứng minh rằng với mọi n N thì n2 + n1 không là số chính phương.

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với mọi n ∈ N ta có: n 2 < n 2 + n +1 < (n + 1) 2 mà n 2 và ( n + 1) 2 là hai số chính phuơng liên tiếp. Vậy n 2 + n + 1 không là số chính phương

Với mọi n N ta có: n2 < n2 + n +1 < (n + 1)2 mà n2 và ( n + 1)2 là hai số chính phuơng liên tiếp. Vậy n2 + n1 không là số chính phương

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): − 8 x 2 + 23 x + 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG