Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: ,với mọi giá trị của a .

Chứng minh rằng: 

open parentheses a plus 2 close parentheses cubed minus open parentheses a plus 6 close parentheses open parentheses a squared plus 12 close parentheses plus 64 equals 0, với mọi giá trị của a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:   

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG