Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi a,b,c ta có a 2 +b 2 +c 2 ab +bc +ac

Chứng minh rằng với mọi a,b,c ta có a2+b2+c2greater or equal than ab +bc +ac

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG