Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi a, b, c ≥ 0 ta có: b 3 + abc + c 3 a ( b + c ) 2 ​ + c 3 + abc + a 3 b ( c + a ) 2 ​ + a 3 + abc + b 3 c ( a + b ) 2 ​ ≥ 2

Chứng minh rằng với mọi a, b, c0 ta có:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức CBS: cyc ∑ ​ b 3 + abc + c 3 a ( b + c ) 2 ​ = cyc ∑ ​ a 3 ( b 3 + abc + c 3 ) a 4 ( b + c ) 2 ​ ≥ ≥ ∑ cyc ​ a 3 ( b 3 + abc + c 3 ) ( a 2 ( b + c ) + b 2 ( c + a ) + c 2 ( a + b ) ) 2 ​ Ta chỉ cần chứng minh: ( a 2 ( b + c ) + b 2 ( c + a ) + c 2 ( a + b ) ) 2 ≥ cyc ∑ ​ a 3 ( b 3 + abc + c 3 ) ⇔ ( a − b ) 2 ( b − c ) 2 ( c − a ) 2 ≥ 0 ( lu o ^ n đ u ˊ ng ) Đẳng thức xảy ra⇔ a=b, c=0 hoặc các hoán vị

Sử dụng bất đẳng thức CBS:

Ta chỉ cần chứng minh:

Đẳng thức xảy ra ⇔ a=b, c=0 hoặc các hoán vị

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 ( a + b − c ) ( b + c − a ) ( c + a − b ) = 1 ​ . Chứng minh: ( a + b ) ( a + c ) b + c − a ​ + ( a + b ) ( a + c ) b + c − a ​ + + ( a + b ) ( a + c ) b + c − a ​ ≥ 4 ( a...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG