Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với 4 số a, b, c, d tùy ý ta có: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 > ab + ac + ad.

Chứng minh rằng với 4 số a, b, c, d tùy ý ta có:
a2 + b2 + c2 + d2 > ab + ac + ad.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có (a - 2b) 2 + (a - 2c) 2 + (a - 2d) 2 + a 2 ≥ 0 ⇒ 4a 2 + 4b 2 + 4c 2 + 4d 2 > 4ab + 4ac + 4ad ⇒ a 2 + b 2 + c 2 + d 2 > ab + ac + ad Dấu bằng xảy ra khi và chì khi a = b = c = d = 0.

Ta có (a - 2b)2 + (a - 2c)2 + (a - 2d)2 + a2 0
4a2 + 4b2 + 4c2+ 4d2 > 4ab + 4ac + 4ad
a2 + b2+ c2+ d> ab + ac + ad
Dấu bằng xảy ra khi và chì khi a = b = c = d = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a. b thỏa mãn a≤b. Chứng minh rằng: −2015a−2016>−2015b−2017

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG