Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: ∫ a 2 + x 2 ​ d x ​ = u + c (với sin u = a x ​ , a > 0 )

Chứng minh rằng:

 (với )

 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt sin u = a x ​ , u ∈ [ − 2 π ​ , 2 π ​ ] ⇒ ∫ a 2 − x 2 ​ d x ​ = ∫ a 2 ( 1 − sin 2 u ) ​ d ( a s in u ) ​ = ∫ d u = u + c

Đặt 

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng I = ∫ 1 2 ​ x 1 + x 3 ​ d x ​ = a ln 2 + b ln ( 2 ​ − 1 ) + c với a, b,cthuộc Q. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG