Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng tam thức bậc hai f(x) = ax 2 +bx+c nhận giá trị nguyên, ∀ x ∈ Z khi và chỉ khi 2a, a+ b+ c là cácsố nguyên

Chứng minh rằng tam thức bậc hai f(x) = ax2 +bx+c nhận giá trị nguyên,  khi và chỉ khi 2a, a+ b+ c là các số nguyên 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = a a ​ + ab ​ B = b a ​ + ab ​ , ở đ o ˊ 0 < a , b ∈ R Chứng minh rằng nếu a ​ + b ​ ∈ Q v a ˋ ab ​ ∈ Q t h ı ˋ A + B . A . B ∈ Q

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG