Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ta luôn có :

Chứng minh rằng ta luôn có : 
P subscript n equals fraction numerator 1.3.5... open parentheses 2 n minus 1 close parentheses over denominator 2.4.6...2 n end fraction less than space fraction numerator 1 over denominator square root of 2 n plus 1 end root end fraction semicolon space for all n element of straight integer numbers subscript plus

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a, b để hai đường thẳng (D1): (3a - 1)x + 2by= 56 và (D2): cắt nhau tại 1 điểm M (2; -5)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG