Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 4 a 4 + b 4 ​ + 4 b 4 + c 4 ​ + 4 c 4 + a 4 ​ ≥ 4 2 ​ ( a + b + c )

Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức sau luôn đúng:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: ( x + y ) 4 = x 4 + y 4 + 4 xy ( x 2 + y 2 ) + 6 x 2 y 2 x 4 + y 4 ≥ x 3 y + xy 3 = x 4 + y 4 , ∀ x , y ≥ 0 x 4 + y 4 ≥ 2 x 2 y 2 S = 4 8 ​ 1 ​ cyc ∑ ​ 4 a 4 + b 4 + 4 ( a 4 + b 4 ) + 3 ( a 4 + b 4 ) ​ ≥ ≥ 4 8 ​ 1 ​ cyc ∑ ​ 4 a 4 + b 4 + 4 ab ( a 2 + b 2 ) + 6 a 2 b 2 ​ = 4 8 ​ 1 ​ [ 4 ( a + b ) 4 ​ + 4 ( b + c ) 4 ​ + 4 ( c + a ) 4 ​ ] = 4 8 ​ 2 ​ ( a + b + c ) = 4 2 ​ ( a + b + c )

Bổ đề:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng bc a 9 ​ + ca b 9 ​ + ab c 9 ​ + abc 2 ​ ≥ a 5 + b 5 + c 5 + 2 , ∀ a , b , c > 0 ( 1 )

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG