Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

Chứng minh rằng  ta có bất đẳng thức sau luôn đúng:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: ( x + y ) 5 = x 5 + y 5 + 5 xy ( x 3 + y 3 ) + 10 x 2 y 2 ( x + y ) x 5 + y 5 ≥ x 4 y + xy 4 = xy ( x 3 + y 3 ) , ∀ x , y ≥ 0 x 5 + y 5 ≥ x 3 y 2 + x 2 y 3 = x 2 y 2 ( x + y ) , ∀ x , y ≥ 0 S = 5 16 ​ 1 ​ ( 5 16 a 5 + 16 b 5 ​ + 5 16 b 5 + 16 c 5 ​ + 5 16 c 5 + 16 a 5 ​ ) = 5 16 ​ 1 ​ cyc ∑ ​ 5 a 5 + b 5 + 5 ( a 5 + b 5 ) + 10 ( a 5 + b 5 ) ​ ≥ ≥ 5 16 ​ 1 ​ cyc ∑ ​ 5 a 5 + b 5 + 5 ab ( a 3 + b 3 ) + 10 a 2 b 2 ( a + b ) ​ = 5 16 ​ 1 ​ cyc ∑ ​ 5 ( a + b ) 5 ​ = 5 2 ​ ( a + b + c )

Bổ đề:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c >0 thỏa mãn điều kiện a 3 c + b 3 a + c 3 b = abc . Chứng minh rằng: S = a 2 + ab b ​ + b 2 + bc c ​ + c 2 + ca b ​ ≥ 2 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG