Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng tồn tại các số thực a, b, c, d sao cho đẳng thức sau đúng với mọi x: x 4 + 2 = (x 2 + ax+ b)(x 2 + cx+ d)

Chứng minh rằng tồn tại các số thực a, b, c, d sao cho đẳng thức sau đúng với mọi x:
x4 + 2 = (x2 + ax + b)(x+ cx+ d)

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chứng minh vớicác số thực a, b, c, d ta có: x 4 + 2 = (x 2 + ax+ b)(x 2 + cx + d) ∀ x (1) Ta có:x 4 + 2 = (x 2 + 2 ​ ) 2 - 2 2 ​ x 2 = (x 2 + 2 ​ ) 2 - ( 4 8 ​ x) 2 = (x 2 + 4 8 ​ x + 2 ​ )(x 2 - 4 8 ​ x + 2 ​ ) Vậy a = 4 8 ​ , b = 2 ​ , c = - 4 8 ​ , d = 2 ​ thỏa mãn (1)

Chứng minh với các số thực a, b, c, d ta có:
x4 + 2 = (x2 + ax + b)(x+ cx + d)     (1)
Ta có: x4 + 2 = (x2 + )2 - x2 = (x2 + )2 - (x)2
                     = (x2 + x + )(x2 - x + )
Vậy a = , b =, c = - , d =  thỏa mãn (1)

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG