Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: Tích của ba số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương.

Chứng minh rằng:

Tích của ba số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét ba số nguyên dương liên tiếp n -1, n,n + 1 ( n ≥ 2 ) Ta có: ( n − 1 ) n ( n + 1 ) = n ( n 2 − 1 ) Ta thấy n và n 2 là hai số nguyên tố cùng nhau (thật vậy nếu n ⋮ d v a ˋ n 2 − 1 ⋮ d t h ı ˋ 1 ⋮ d n e ^ n d = ± 1 ) Do đó nếu n ( n 2 − 1 ) là số chính phương thì cả hai thừa số n và ( n 2 − 1 ) đềulà số chính phương. Ta có nhận xét: Với n ≥ 2 t h ı ˋ n 2 − 1 không là số chính phương vì ( n − 1 ) 2 < n 2 − 1 < n 2 Vậy tích của ba số nguyêndương liên tiếp không là số chính phương.

Xét ba số nguyên dương liên tiếp n -1, n,  n + 1 

Ta có:

 

Ta thấy n và  là hai số nguyên tố cùng nhau (thật vậy nếu 

Do đó nếu  là số chính phương thì cả hai thừa số n và

đều là số chính phương.

Ta có nhận xét:

Với  không là số chính phương vì

Vậy tích của ba số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương.

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: ( x - y ) z 3 + ( y - z) x 3 + ( z - x ) y 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG