Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng phương trình: x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = 0 vô nghiệm.

Chứng minh rằng phương trình: x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Có x = 1 không phải là nghiệm của phương trình ( vì 1 4 + 1 3 + 1 2 + 1 + 1 = 5 # 0) ⇒ x -1 ≠ 0 Nhân hai vế của phương trình với x - 1 ta được phương trình: (x - 1)(x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) = 0 ⇔ x 5 +x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 -x 4 - x 3 - x 2 - x - 1 = 0 ⇔ x 5 - 1 = 0 ⇔ x = 1( loại) Vậy phương trình x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = 0 vô nghiệm.

- Có x = 1 không phải là nghiệm của phương trình ( vì 14 + 13 + 12 + 1 + 1 = 5 # 0 )

⇒ x -1 ≠ 0

Nhân hai vế của phương trình với x - 1 ta được phương trình:

(x - 1)(x4 + x3 + x2 + x + 1) = 0

⇔ x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1 - x4 - x3 - x2 - x - 1 = 0

⇔ x5 - 1 = 0

⇔ x = 1( loại)

Vậy phương trình  x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG