Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằngphương trình sau đây không có nghiệm nguyên dương ( 2 x ) 2 x − 1 = y z + 1

Chứng minh rằng phương trình sau đây không có nghiệm nguyên dương

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử (x 0 ,y 0 ,z 0 ) là nghiệm nguyên dương của phương

Giả sử (x0,y0,z0) là nghiệm nguyên dương của phương

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm để cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG