Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm :x 2 sinx + xcosx + 1 = 0

Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm : x2sinx + xcosx + 1 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hàm số f(x) = x 2 sinx + xcosx + 1 liên tục trên R và f(0).f(π) = -π < 0. Suy ra phương trinh f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0 ; π).

Ta có hàm số f(x) = x2sinx + xcosx + 1 liên tục trên R và f(0).f(π) = -π < 0. Suy ra phương trinh f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0 ; π).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x &lt; 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG