Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng phương trình x . 2 x = 1 có nghiệm thực duy nhất trong khoảng (0,1).

Chứng minh rằng phương trình có nghiệm thực duy nhất trong khoảng (0,1).

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số f ( x ) = x ⋅ 2 x − 1 trên khoảng (0,1) Ta có f ′ ( x ) = 2 x + x 2 x ln 2 = 2 x ( 1 + x ln 2 ) > 0 , ∀ x ∈ ( 0 , 1 ) . Nên hàm số f(x) đơn điệu tăng trong khoảng (0,1). Mặt khác ta lại có f ( 0 ) = − 1 ; f ( 1 ) = 1 ⇒ f ( 0 ) ⋅ f ( 1 ) = − 1 < 0 . Từ đó suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất trên khoảng (0,1).

Xét hàm số trên khoảng (0,1)
Ta có . Nên hàm số f(x) đơn điệu tăng trong khoảng (0,1).

Mặt khác ta lại có . Từ đó suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất trên khoảng (0,1).

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 5 . Trong số các tiếp tuyến của đồ thị hàm số, hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG