Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: Nếu mỗi số m vànđều là tổng của hai số chính phương thì tích mn cũng là tổng của hai số chính phương.

Chứng minh rằng:

 Nếu mỗi số m và n đều là tổng của hai số chính phương thì tích mn cũng là tổng của hai số chính phương.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G i ả s ử m = a 2 + b 2 v a ˋ n = c 2 + d 2 . K hi đ o ˊ mn = ( a 2 + b 2 ) ( c 2 + d 2 ) = a 2 c 2 + a 2 d 2 + b 2 c 2 + b 2 d 2 = a 2 c 2 + 2 ab c d + b 2 d 2 + a 2 d 2 − 2 ab c d + b 2 c 2 = ( a c + b d ) 2 + ( a d − b c ) 2 .

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức bằng A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG