Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Chứng minh rằng nếu khối đa diện cócác mặt là tam giác, ngũ giác,:..thì số mặt của nó phải là số chẵn.

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác, ngũ giác,:..thì số mặt của nó phải là số chẵn.
 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt, do đó nếu mỗi mặt là tam giác, (ngũ giác) thì số cạnh của mỗi mặtlà 3 (5). Gọi Cvà M là số cạnh và số mặt của khối đa diện. Khi đó, ta có: C = 1/2(5.M)đối với ngũgiác, hoặc C = 1/2(3.M) đối với tam giác. Nhưng số cạnh của khối đa diện là số nguyên (C thuộc N*)do đóM phải làsố chẵn. Vậy số mặt của khối đa diện làsố chẵn.

Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt, do đó nếu mỗi mặt là tam giác, (ngũ giác) thì số cạnh của mỗi mặt là 3 (5). Gọi C và M là số cạnh và số mặt của khối đa diện. Khi đó, ta có: C = 1/2(5.M) đối với ngũ giác, hoặc C = 1/2(3.M) đối với tam giác. Nhưng số cạnh của khối đa diện là số nguyên (C thuộc N*) do đó M phải là số chẵn. Vậy số mặt của khối đa diện là số chẵn.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 3 x 2 + m có đồ thị là ( C m ​ ) (m là hàm số thực ). Giả sử ( C m ​ ) cắt trục O x tại 4 điểm phân biệt. Gọi S 1 ​ , S 2 ​ là diện tích của haihai hình phẳng nằm dưới trục O x và...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG