Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng nếu các nghiệm của phương trình ax 2 +bx+c+p=0 là các số thực dương ∀ p > 0 t h ı ˋ a = 0

Chứng minh rằng nếu các nghiệm của phương trình ax2 +bx+c+p=0 là các số thực dương 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử a>0

Giả sử a>0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hàm f:R -> R thỏa mãn x.f(y)+y.v(x) =(x+y).f(x).f(y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG