Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng nếu a, b, c ≥ 0, thì: S = b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ​ a ​ + c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ​ b ​ + + a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ​ a ​ ≥ 2

Chứng minh rằng nếu a, b, c0, thì:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S ≥ a b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ​ + b c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ​ + c a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ​ ( a + b + c ) 2 ​ . Ta sẽ chứng minh: T = a b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ​ + b c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ​ + + c a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ​ ≤ 2 1 ​ ( a + b + c ) 2 Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwars ta có: T = a ​ a ( b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ) ​ + b ​ b ( c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ) ​ + c ​ c ( a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ) ​ ≤ ≤ ( a + b + c ) [ 4 3 ​ abc + a 2 ( b + c ) + b 2 ( c + a ) + c 2 ( a + b ) ] ​ ≤ ≤ 2 1 ​ ( a + b + c ) 2 Trong đánh giá trên ta đã sử dụng bất đẳng thức 4 3 ​ abc + a 2 ( b + c ) + b 2 ( c + a ) + c 2 ( a + b ) ≤ 4 1 ​ ( a + b + c ) 2 ⇔ a 3 + b 3 + c 3 + 3 abc ≥ a 2 ( b + c ) + b 2 ( c + a ) + c 2 ( a + b ) (đúng theo Schur

S. Ta sẽ chứng minh:

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwars ta có:

Trong đánh giá trên ta đã sử dụng bất đẳng thức

(đúng theo Schur

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG