Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì 

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó : b − a = d ( q − r ) ; c − b = d ( r − q ) ; c − a = d ( r − p ) M ặ t kh á c : a = u 1 ​ w p − 1 ; b = u 1 ​ w q − 1 ; c = u 1 ​ w r − 1 trong đó u 1 l à s ố h ạ ng đầ u ti ê n v à w l à c ô ng b ộ i c ủ a c ấ p s ố nh â n. Do đó : a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = a d ( q − r ) ⋅ b d ( r − p ) ⋅ c d ( p − q ) = u 1 d ( q − r ) + d ( r − p ) + d ( p − q ) ​ ⋅ w d [( q − r ) ( p − 1 ) + ( r − p ) ( q − 1 ) + ( p − q ) ( r − 1 )] ​ D ễ th ấ y r ằ ng : d ( q − r ) + d ( r − p ) + d ( p − q ) = 0 ( p − r ) ( p − 1 ) + ( r − p ) ( q − 1 ) + ( p − q ) ( r − 1 ) = 0 V ậ y a b − c . b c − a . c a − b = 1

Ta có
Mt khác :  trong đó u1 là s hng đầu tiên và w là công bi ca cp s nhân. Do đó :

D thy rng : 

Vy

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng với u 1 ​ = 8 và công sai d=3. Giá trị của u 2 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG