Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng nếu 1 + 2 n + 4 n là số nguyên tố thì n = 3 k v ớ i 0 ≤ k ∈ Z

Chứng minh rằng nếu 1 + 2n + 4n là số nguyên tố thì

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 − 8 x + 4 − 8 m = 0 (1). Tìm mđể phương trình có hai nghiệm phân biệt x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn 1 < x 1 ​ < x 2 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG