Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng nếu 1 + 2 n + 4 n là số nguyên tố thì: n = 3 k v ớ i 0 ≤ k ∈ Z

Chứng minh rằng nếu 1 + 2n + 4n là số nguyên tố thì: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: được 1 + 2 n + 4 n là hợp số. Điều vô lý trên đây chứng tỏ rằng

Ta có:

 

được 1 + 2n + 4n là hợp số.

Điều vô lý trên đây chứng tỏ rằng

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a , b , c , d ∈ R ) có đồ thị như hình vẽ Có bao nhiêu số dương trong các số a , b , c , d ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG