Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng : Mọi số tự nhiên có dạng mà chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4.

Chứng minh rằng : Mọi số tự nhiên có dạng stack a... m n with bar on top  mà stack m n with bar on top chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4.
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: = Lời giải chi tiết: Số = Tổng các có các hạng tử cùng chia hết cho 4.

Phương pháp giải:

Sử dụng: stack a... m n space with bar on top =stack a... b m n with bar on top equals stack a... b space with bar on top cross times 100 plus stack m n with bar on top 

Lời giải chi tiết: 

Số stack a... m n space with bar on top = stack a... b m n with bar on top equals stack a... b space with bar on topcross times 100 plus stack m n with bar on top 

Tổng các có các hạng tử cùng chia hết cho 4.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG