Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng luôn chia hết cho 7, với mọi giá trị nguyên của n.

Chứng minh rằng open parentheses 4 n minus 3 close parentheses squared minus open parentheses 3 n minus 4 close parentheses squared luôn chia hết cho 7, với mọi giá trị nguyên của n.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG