Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng khi viết số dưới dạng thập phân, ta được chữ số liền trước dấu phẩy là 1, chữ số liền sau dấu phẩy là 9

Chứng minh rằng khi viết số x equals open parentheses square root of 3 plus square root of 2 close parentheses to the power of 200 dưới dạng thập phân, ta được chữ số

liền trước dấu phẩy là 1, chữ số liền sau dấu phẩy là 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện xác định của biểu thức là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG