Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số nguyên liên tiếp là một số lẻ.

 Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số nguyên liên tiếp là một số lẻ.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG