Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng hai số a, b tùy ý, ta có 1 + ∣ a − b ∣ ∣ a − b ∣ ​ ≤ 1 + ∣ a ∣ ∣ a ∣ ​ + 1 + ∣ b ∣ ∣ b ∣ ​ (1) Đẳng thức xảy ra khi nào ?

Chứng minh rằng hai số a, b tùy ý, ta có

 (1)

Đẳng thức xảy ra khi nào ?

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(1) ⇔ ∣ a − b ∣ ( 1 + ∣ a ∣ + ∣ b ∣ + ∣ ab ∣ ) ≤ ( ∣ a ∣ + ∣ ab ∣ ) ( 1 + ∣ a − b ∣ ) + ( ∣ b ∣ + ∣ ab ∣ ) ( 1 + ∣ a − b ∣ ) ⇔ ∣ a − b ∣ + ∣ a ( a − b ) ∣ + ∣ b ( a − b ) ∣ + ∣ ab ∣ ∣ a − b ∣ ≤ ∣ a ∣ + ∣ b ∣ + 2 ∣ ab ∣ + 2 ∣ ab ∣ ∣ a − b ∣ + ∣ a ( a − b ) ∣ + ∣ b ( a − b ) ∣ ⇔ ∣ a − b ∣ ≤ ∣ a ∣ + ∣ b ∣ + 2 ∣ ab ∣ + ∣ ab ( a − b ) ∣ ( 2 ) Ta có : ∣ a − b ∣ = ∣ a + ( − b ) ∣ ≤ ∣ a ∣ + ∣ − b ∣ = ∣ a ∣ + ∣ b ∣ Do vậy (2) hiển nhiên đúng { ∣ a − b ∣ = ∣ a ∣ + ∣ b ∣ 2 ∣ ab ∣ + ∣ ab ( a − b ) ∣ = 0 ​ ⇔ { a = 0 b = 0 ​

(1) 

Ta có : 

Do vậy (2) hiển nhiên đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số a,b thoả mãn a + b  = 0 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 ≥ 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG