Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng hai phân thức bằng nhau

Chứng minh rằng hai phân thức fraction numerator a plus 1 over denominator a minus 1 end fraction space v à space fraction numerator open parentheses a plus 1 close parentheses squared over denominator a squared minus 1 end fraction open parentheses a not equal to plus-or-minus 1 close parentheses bằng nhau

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng

Lời giải chi tiết:  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số a,b,c ∈ Q biết a 2 + b 2 + c 2 = ab+bc+ac và a+b+c = 2019.

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG