Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: Hàm số: f ( x ) = { ( x + 1 ) 2 v ớ i x ≤ 0 x 2 + 2 v ớ i x > 0 ​ gián đoạn tại điểm x = 0

Chứng minh rằng:

Hàm số:  gián đoạn tại điểm 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định với mọi x ∈ R Ta có: Tức là hàm số gián đoạn tại điểm x = 0

Hàm số xác định với mọi 

Ta có:

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of plus of   f left parenthesis x right parenthesis equals lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of plus of   open parentheses x squared plus 2 close parentheses equals 2 text  và  end text end cell row cell lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of minus of   f left parenthesis x right parenthesis equals lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of minus of   left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared equals 1. end cell row cell rightwards double arrow lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of plus of   f left parenthesis x right parenthesis not equal to lim for x not stretchy rightwards arrow 0 to the power of minus of   f left parenthesis x right parenthesis end cell end table

Tức là hàm số gián đoạn tại điểm x = 0

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = { x x 2 + 1 ​ − 1 ​ khi x  = 0 0 khi x = 0 ​ . Giá trị f'(0) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG