Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x,y (x+y)(x 2 -xy+y 2 )+(x-y)(x 2 +xy+y 2 )-2x 3

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x,y

(x+y)(x2-xy+y2)+(x-y)(x2+xy+y2)-2x3

R. Roboteacher166

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có (x+y)(x 2 -xy+y 2 )+(x-y)(x 2 +xy+y 2 )-2x 3 =x 3 +y 3 +x 3 -y 3 -2x 3 =0 do đo biểu thức không phụ thuộc vào x,y

ta có (x+y)(x2-xy+y2)+(x-y)(x2+xy+y2)-2x3

=x3+y3+x3-y3-2x3=0

do đo biểu thức không phụ thuộc vào x,y

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết ( x − 3 ) ( x 2 + 3 x + 9 ) + x ( 5 − x 2 ) = 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG