Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng giá trị biểu thức không phụ thuộc vào m .

Chứng minh rằng giá trị biểu thức 

A equals open parentheses 2 m minus 5 close parentheses squared minus open parentheses 2 m plus 5 close parentheses squared plus 40 m không phụ thuộc vào m

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG