Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ : với m,n là các số hữu tỉ,

Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ : 
a. space square root of 1 plus square root of 2 end root
b. space m plus fraction numerator square root of 3 over denominator n end fraction space với m,n là các số hữu tỉ, n not equal to 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = 3x – 4 không đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây: A. (1;-1) B. (2;2) C. (-1;-7) D.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG