Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ∀1 ≤ n ∈ N , s o ^ ˊ { ( 5 + 26 ) n } bắt đầu từ n chữu số giống nhau sau dấu phẩy

Chứng minh rằng  bắt đầu từ n chữu số giống nhau sau dấu phẩy 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG