Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ∀ a,b,c > 0 ta có: a 2 ( b + c − a ) + ( c + a − b ) + c 2 ( a + b − c ) ≤ 3 ab c

Chứng minh rằng a,b,c > 0 ta có:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phát biểu mỗi mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm “Điều kiện cần và đủ” a. Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau làhình vuông và ngược lại. b. Một tam giác có ba đường cao bằng nhau ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG