Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng a. ∣ x + y ∣ + ∣ x − y ∣ = ∣ ∣ ​ x + x 2 − y 2 ​ ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ x − x 2 − y 2 ​ ∣ ∣ ​ ( ∣ x ∣ ≥ ∣ y ∣ )

Chứng minh rằng 

a. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG