Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1

Chứng minh rằng: 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 2 2 1 ​ < 1.2 1 ​ 3 2 1 ​ < 2.3 1 ​ ... 10 0 2 1 ​ < 99.100 1 ​ Cộng vế theo vế các bất đẳng thức ta có: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1.2 1 ​ + 2.3 1 ​ + ... + 99.100 1 ​ = 1 − 2 1 ​ + 2 1 ​ − 3 1 ​ + ... + 99 1 ​ − 100 1 ​ = 1 − 100 1 ​ = 100 99 ​ < 1 Do đó: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1

Ta có: 

...

Cộng vế theo vế các bất đẳng thức ta có:

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giới hạn lim 2 n + 1 4 n + 2018 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG