Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:  

open parentheses 7 x plus 1 close parentheses squared minus open parentheses x plus 7 close parentheses equals 48 open parentheses x squared minus 1 close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

22

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG