Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: open parentheses a plus b close parentheses squared minus open parentheses a minus b close parentheses squared equals 4 a b 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG