Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: open parentheses x minus y close parentheses squared minus open parentheses x plus y close parentheses squared equals negative 4 x y 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG