Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: 

open parentheses a minus 1 close parentheses open parentheses a minus 2 close parentheses open parentheses 1 plus a plus a squared close parentheses open parentheses 4 plus 2 a plus a squared close parentheses equals a to the power of 6 minus 9 a cubed plus 8

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:   

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG