Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng : .

Chứng minh rằng : integral dx over sinx ln invisible function application open vertical bar tan invisible function application straight x over 2 close vertical bar plus straight C.

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :

fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application straight x end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 sin invisible function application straight x over 2 cos invisible function application straight x over 2 end fraction equals fraction numerator sin squared invisible function application straight x over 2 plus cos squared invisible function application straight x over 2 over denominator 2 sin invisible function application straight x over 2 cos invisible function application straight x over 2 end fraction equals fraction numerator sin invisible function application straight x over 2 over denominator 2 cos invisible function application straight x over 2 end fraction plus fraction numerator cos invisible function application straight x over 2 over denominator 2 sin invisible function application straight x over 2 end fraction table attributes columnalign left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow straight I equals 1 half integral fraction numerator sin invisible function application straight x over 2 over denominator cos invisible function application straight x over 2 end fraction dx plus 1 half integral fraction numerator cos invisible function application straight x over 2 over denominator sin invisible function application straight x over 2 end fraction dx end cell row cell equals negative integral fraction numerator straight d open parentheses cos invisible function application straight x over 2 close parentheses over denominator cos invisible function application straight x over 2 end fraction plus integral fraction numerator straight d open parentheses sin invisible function application straight x over 2 close parentheses over denominator sin invisible function application straight x over 2 end fraction end cell row cell equals negative ln invisible function application open vertical bar cos invisible function application straight x over 2 close vertical bar plus ln invisible function application open vertical bar sin invisible function application straight x over 2 close vertical bar plus straight C equals ln invisible function application open vertical bar tan invisible function application straight x over 2 close vertical bar plus straight C end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ 0 1 ​ + 3 m u x 2 − 5 x + 6 d x ​ = a ln 2 + b ln 3 , với a, b là các số nguyên. Tính S = a + b

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG