Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: n C n 0 ​ − ( n − 1 ) C n 1 ​ + ( n − 2 ) C n 2 ​ − ( n − 3 ) C n 3 ​ + ... + ( − 1 ) n − 1 C n n − 1 ​ = 0

Chứng minh rằng:

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : ( x − 1 ) n = C n 0 ​ x n − C n 1 ​ x n − 1 + C n 2 ​ x n − 2 + ... + ( − 1 ) n − 1 C n n − 1 ​ x n + ( − 1 ) n C n n ​ Lấy đạo hàm hai vế ta có: n ( x − 1 ) n − 1 = n C n 0 ​ x n − 1 − ( n − 1 ) C n 1 ​ x n − 1 + ( n − 2 ) C n 2 ​ x n − 3 + ... + ( − 1 ) n − 1 C n n − 1 ​ x n Cho x=1 ta có: n C n 0 ​ − ( n − 1 ) C n 1 ​ + ( n − 2 ) C n 2 ​ − ( n − 3 ) C n 3 ​ + ... + ( − 1 ) n − 1 C n n − 1 ​ = 0

Ta có :

 

Lấy đạo hàm hai vế ta có:

n

Cho x=1 ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển ( 2 a − 1 ) 6 , tổng ba số hạng đầu là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG